algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Wellness City gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden..
Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Wellness City wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
Wellness City geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld. het is verboden te roken binnen

Afspraken en behandelingen

Wellness City behandeld alleen op afspraak.

Elke afspraak, zowel telefonisch, online  als via e-mail, is bindend en kan alleen telefonisch, via mail of via annulatielink in bevestigsmail worden geannuleerd.
Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 48 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden u persoonlijk aangerekend..
De hoogte van het tarief is afhankelijk van de Massage behandeling en de vergoeding die hiervoor staat.
Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Wellness City.  Uiteraard wil ik niet dat je ziek of onwel naar een afspraak komt en heb ik er begrip voor dat het leven soms onvoorzien heel anders kan lopen dan gepland. Na overleg kan hier dan ook van worden afgeweken. Ik probeer zo flexibel mogelijk te zijn maar vraag tegelijkertijd ook respect voor mijn tijd.

Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Wellness city besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra-indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.
Wellness City is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Wellness City is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
Mocht Wellness City door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
Wellness City behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden

Te laat komen

Als je te laat komt voor je afspraak kan het zijn dat mijn planning niet toelaat je afspraak te verschuiven. Indien dat het geval is zal ik de afspraak moeten inkorten. Je betaalt dan wel het volledige bedrag voor de afspraak.

Tarieven en betalingen

Na de behandeling dient de betaling direct te voldaan worden contant of d.m.v maestro, visa, mastercard

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Wellness City behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende incassokosten en boeterenten.

De factuur moet betaald worden binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Hygiëne

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Wellness City verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

Kortings- en Massagebon

Klantenkaart Verjaardagskortingen, Stempelkaarten, Massagebonnen en andere actiebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Op de Massagebon wordt geen wisselgeld terug gegeven. Voor het resterende bedrag wordt een tegoedbon uitgeschreven.
De Massagebon is verkrijgbaar voor elk gewenst bedrag.
Kortingen zijn niet van toepassing bij de aanschaf van de Massagebon.

Slechts 1 korting per massage kan toegekend worden, combineren van verschillende kortingen is niet toegestaan.
Verstuurde Wellness City E-mail vouchers zijn pas geldig na volledige betaling. Alleen originele bonnen van Wellness City worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en/of betaalde Massagebonnen kunnen niet meer worden geannuleerd.

Bijna vervallen? klik hier voor meer info. 

Cadeau voucher/ E-tickets die vervallen zijn, kunnen niet meer verlengd worden/ ingewisseld worden

Aansprakelijkheid

De behandeling van Wellness city is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Wellness city kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Wellness City, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Wellness City verzekerd is.
Wellness city kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Wellness city kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Absolute algehele contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden)
Hartaandoeningen
Ernstige vaataandoeningen
Trombose
Koorts
Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking) Hoge bloeddruk (bij Hotstone massage)
Kanker
Besmettelijke huidziekte
Totale uitputting
Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
Bij gebruik van drugs of alcohol
Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressivaRelatieve algehele contra-indicaties (er mag massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)
Diabetes
Burn-out
Lichte vaataandoeningen
Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)
Botbreuk
Recente operatie
Bloeduitstorting
Spierscheur
Kneuzing of verwonding
Recente whiplash
Twijfelachtige verdikking
Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)
Sterk behaarde huid
Niet besmettelijke huidziekte
Spataderen

privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Wellness City, Saint-Sauveurstraat 55 - 9600 Ronse verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw massage/behandeling en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op wellnesscityronse@gmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.wellnesscityronse.be.

De algemene voorwaarden en de vermelde informatie kunnen door Wellness City te allen tijde gewijzigd worden
Laatste versie gewijzigd 06 Januari 2024 versie 1.4